Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ireneusz Madeja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ireneusz Madeja – Madeja INVEST, NIP: 5492196341, REGON: 363201987, ul. Długa, nr 89, 32-607 Polanka Wielka, e-mail: biuro@aparthotel-zator.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia, ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami (monitoring wizyjny) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy;
  3. w celu możliwości zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którymi są:
   1. kontaktowanie się z osobami, w tym w celach związanych  z dozwolonymi działaniami marketingowymi w niezbędnym zakresie, i;
   2. obsługa próśb, reklamacji i wniosków Klientów;
   3. prowadzenie postępowań sądowych i pozasądowych,
   4. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności;
   5. zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia, ustalenie i dochodzenie własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami (monitoring wizyjny).
 3. Monitoring wizyjny (obraz bez dźwięku) obejmuje zewnętrzną część drzwi wejściowych oraz część korytarza.
 4. Odbiorcami podanych przez Panią̨/Pana danych osobowych są̨ kontrahenci Administratora, w tym dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych m.in. podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi informatyczne, wsparcia
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 6. W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Pani/Pana dane będą̨ przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę̨ tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią̨/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Pani/Pana dane będą̨ przechowywane do momentu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Nagrania z monitoringu przechowywane będą maksymalnie do 7 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, na potrzeby którego nagranie z monitoringu zostanie zabezpieczone.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych lub przenoszenia danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W razie takiej ewentualności, Administrator wdroży odpowiednie zabezpieczenia.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie utrudnienie lub uniemożliwienie świadczenia na rzecz Pana/Pani usług i wykonania umowy.
 11. Gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 13. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię̨, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, aktualny adres zamieszkania.
 14. Jeśli dane, które przetwarza Administrator nie zostały udostępnione im bezpośrednio przez Panią̨/Pana, to oznacza to, iż zostały one pozyskane przez Administratora ze źródeł publicznie dostępnych, np. takich jak Internet lub od podmiotu, z którym Administrator pozostaje we współpracy.